نمایش دادن همه 15 نتیجه

ساکارز Sucrose 107653

کد کالا: 107653

website

EMPROVE®

107653

CAS number: 57-50-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

هپس H3375 HEPES

کد کالا: h3375

website

≥99.5% (titration)

H3375

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

اکریلامید ۸۰۰۸۳۰ Acrylamide

کد کالا: 800830

website

for synthesis

800830

CAS number: 79-06-1

نگهداری در دمای 20 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تری-سدیم سیترات دیهیدرات tri-Sodium citrate dihydrate 106448

کد کالا: 106448

website

EMSURE®

106448

CAS number: 6132-04-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

تریزما بیس Trizma® base T1503

کد کالا: T1503

website

Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline

T1503

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تریپتیک سوی بروث Tryptic Soy Broth 105459

کد کالا: 105459

website

for microbiology

105459

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MerckMillipore

پتاسیم نیترات Potassium nitrate 105061

کد کالا: 105061

website

EMPROVE®

105061

CAS number: 7757-79-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

پتاسیم پرمنگنات Potassium permanganate 105080

کد کالا: 105080

website

EMPLURA®

105080

CAS number: 7722-64-7

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

کلرامین تی تری هیدرات Chloramine T trihydrate 102424

کد کالا: 102424

website

extra pure

102424

CAS number: 7080-50-4

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Merck

لوگو مرک

سدیم ترت-بوتیلات (Sodium tert-butylate)

کد کالا: 818374

Sodium tert-butylate

for synthesis

CAS number: 865-48-5

شماره کاتالوگ: 818374 نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد Sigma-Aldrich لوگو مرک

کلسترول Cholesterol C8503

کد کالا: C8503

Website

from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder

C8503

CAS number: 57-88-5

Sigma-Aldrich

لوگو زیگما آلدریچ

آگار تریپتیک سوی Tryptic Soy agar 105458

کد کالا: 105458

website

105458

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Merck Millipore

 

دکستروز آگار ۴% SABOURAUD 4% dextrose agar 105438

کد کالا: 105438

website

105438

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Merck Millipore