نمایش 1–20 از 25 نتیجه

دی لیتیم تترا بورات ۱۱۰۷۸۳ Spectromelt® A 10

کد کالا: 110783

website

Spectromelt® A 10

110783

CAS number: 12007-60-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سولفات آهن II هپتا هیدرات ۱۰۳۹۶۵

کد کالا: 103965

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

103965

CAS number: 7782-63-0

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

ساکارز ۱۰۰۸۹۲ Sucrose

کد کالا: 100892

website

EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF

100892

CAS number: 57-50-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

safc

منیزیم کلراید هگزا هیدرات ۱۳۷۰۰۸

کد کالا: 137008

website

crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, ACS

137008

CAS number: 7791-18-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

اسید بوریک ۱۰۰۱۶۲ Boric acid

کد کالا: 100162

website

powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF

100162

CAS number: 10043-35-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

safc

پتاسیم استات ۱۰۴۸۲۰ Potassium acetate

کد کالا: 104820

website

EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, E 261

104820

CAS number: 127-08-2

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

safc

پتاسیم پروکسو دی سولفات ۱۰۵۰۹۱ Potassium peroxodisulfate

کد کالا: 105091

website

for analysis EMSURE

105091

CAS number: 7727-21-1

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سدیم تیوسولفات پنتا هیدرات ۱۰۶۵۱۶ Sodium thiosulfate pentahydrate

کد کالا: 106516

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

106516

CAS number: 10102-17-7

نگهداری در دمای 2 االی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ساکارز Sucrose 107653

کد کالا: 107653

website

EMPROVE®

107653

CAS number: 57-50-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

هپس H3375 HEPES

کد کالا: h3375

website

≥99.5% (titration)

H3375

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

اکریلامید ۸۰۰۸۳۰ Acrylamide

کد کالا: 800830

website

for synthesis

800830

CAS number: 79-06-1

نگهداری در دمای 20 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تری-سدیم سیترات دیهیدرات tri-Sodium citrate dihydrate 106448

کد کالا: 106448

website

EMSURE®

106448

CAS number: 6132-04-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

تریزما بیس Trizma® base T1503

کد کالا: T1503

website

Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline

T1503

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تریپتیک سوی بروث Tryptic Soy Broth 105459

کد کالا: 105459

website

for microbiology

105459

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MerckMillipore

پتاسیم نیترات Potassium nitrate 105061

کد کالا: 105061

website

EMPROVE®

105061

CAS number: 7757-79-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

پتاسیم پرمنگنات Potassium permanganate 105080

کد کالا: 105080

website

EMPLURA®

105080

CAS number: 7722-64-7

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco