در حال نمایش 18 نتیجه

تری سدیم سیترات ۱۱۱۰۳۷ tri-Sodium citrate

کد کالا: 111037

website

anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 331

111037

CAS number: 68-04-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

ميو اينوزيتول ۱۰۴۷۳۱ myo-Inositol

کد کالا: 104731

website

EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC

104731

CAS number: 87-89-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

safc

نیترات نقره ۱۰۱۵۱۰ Silver nitrate

کد کالا: 101510

website

crystals, extra pure

101510

CAS number: 7761-88-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

ساکارز ۱۰۰۸۹۲ Sucrose

کد کالا: 100892

website

EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF

100892

CAS number: 57-50-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

safc

منیزیم کلراید هگزا هیدرات ۱۳۷۰۰۸

کد کالا: 137008

website

crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, ACS

137008

CAS number: 7791-18-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

اسید بوریک ۱۰۰۱۶۲ Boric acid

کد کالا: 100162

website

powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF

100162

CAS number: 10043-35-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

safc

پتاسیم استات ۱۰۴۸۲۰ Potassium acetate

کد کالا: 104820

website

EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, E 261

104820

CAS number: 127-08-2

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

safc

بنزیل الکل ۱۰۰۹۸۷ Benzyl alcohol

کد کالا: 100987

website

Ph Eur,BP,JP,NF

100987

CAS number: 100-51-6

نگهداری در دمای 2 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

فرمالدهید ۱۰۴۰۰۲ Formaldehyde solution

کد کالا: 104002

website

37%, EMPROVE® EVOLVE

104002

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

safc

متانول Methanol Merck

کد کالا: 106007

website

106007

CAS number: 67-56-1

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ساکارز Sucrose 107653

کد کالا: 107653

website

EMPROVE®

107653

CAS number: 57-50-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

زینک کلراید ۱۰۸۸۱۵ Zinc chloride

کد کالا: 108815

website

EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP

108815

CAS number: 7646-85-7

نگهداری در دمای 2 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

پتاسیم نیترات Potassium nitrate 105061

کد کالا: 105061

website

EMPROVE®

105061

CAS number: 7757-79-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

مانیتول Parteck® Delta M (Mannitol) 112635

کد کالا: 112635

website

EMPROVE®

112635

نگهداری در دمای 2 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC