در حال نمایش 10 نتیجه

جنتیسین دی سولفات ۱۰۱۳۱۰۲۷ Geneticin™ Selective Antibiotic

کد کالا: 10131027

website

10131027

Product Type:Antibiotic

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

GIBCO

DPBS گیبکو بدون کلسیم و مگنیزیم GIBCO 14190

کد کالا: 14190144

website

Mammalian Cell Culture

14190

نگهداری در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد

Gibco

کلسماید KaryoMAX™ Colcemid 15210040

کد کالا: 15210

website

Lösung in HBSS

15210

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Gibco

MEM گیبکو Gibco 51200

کد کالا: 51200038

website

Minimum Essential Medium

51200038

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Gibco

RPMI 1640 MEDIUM GIBCO 51800

کد کالا: 51800035

website

powder

51800035

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Gibco