نمایش 1–20 از 37 نتیجه

۳فنیل پروپیونیک اسید ۸۰۴۵۴۳ ۳-Phenylpropionic acid

کد کالا: 804543

website

 for synthesis

804543

CAS number: 501-52-0

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MERCK

۱ و ۵ نفتالن دی آمین ۸۴۰۱۱۶ ۱,۵-Naphthalenediamine

کد کالا: 840116

website

for synthesis

840116

CAS number: 2243-62-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MERCK

۴-آمینو فنول ۸۰۰۴۲۱ ۴Aminophenol

کد کالا: 800421

website

for synthesis

800421

CAS number: 123-30-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

پتاسیم پروکسو دی سولفات ۱۰۵۰۹۱ Potassium peroxodisulfate

کد کالا: 105091

website

for analysis EMSURE

105091

CAS number: 7727-21-1

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

Supelco

فرمالدهید ۱۰۴۰۰۲ Formaldehyde solution

کد کالا: 104002

website

37%, EMPROVE® EVOLVE

104002

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

safc

۲و۷ نفتالین دیول ۸۲۰۸۵۱ ۲,۷-Naphthalenediol

کد کالا: 820851

website

for synthesis

820851

CAS number: 582-17-2

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

۱ بوتانول ۱۰۱۹۸۹ ۱-Butanol

کد کالا: 101989

website

 for spectroscopy Uvasol

101989

CAS number: 71-36-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

تترا هیدرو تیوفن ۸۲۱۰۹۵ Tetrahydrothiophene

کد کالا: 821095

website

for synthesis

821095

CAS number: 110-01-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

برومو اتان ۸۰۰۸۷۱ Bromoethane

کد کالا: 800871

website

for synthesis

800871

CAS number: 74-96-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

کلرو تری متیل سیلان ۸۱۸۷۳۷ Chlorotrimethylsilane

کد کالا: 818737

website

for synthesis

818737

CAS number:  75-77-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

متانول Methanol Merck

کد کالا: 106007

website

106007

CAS number: 67-56-1

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

الدهید دهیدروژناز Aldehyde dehydrogenase 115640

کد کالا: 115640

website

for biochemistry

115640

CAS number: 9028-88-0

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۳آمینوفنول ۸۰۰۴۲۰ ۳-Aminophenol

کد کالا: 800420

website

for synthesis

800420

CAS number: 591-27-5

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ام کرزول ۸۰۹۶۹۱ m-Cresol

کد کالا: 809691

website

for synthesis

809691

CAS number: 108-39-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تریپتیک سوی بروث Tryptic Soy Broth 105459

کد کالا: 105459

website

for microbiology

105459

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MerckMillipore

XLD آگار XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar 105287

کد کالا: 105287

website

GranuCult® prime

105287

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Merck Millipore