نمایش 1–20 از 47 نتیجه

دی اتیل آلیل مالونات ۸۴۱۱۱۸ Diethyl allylmalonate

کد کالا: 841118

website

 for synthesis

841118

CAS number: 2049-80-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Merck

دی پروپیل اتر ۸۲۱۰۴۹ Dipropyl ether

کد کالا: 821049

website

for synthesis

821049

CAS number: 111-43-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

merck

اسکوربیک اسید ۱۰۰۴۶۸

کد کالا: 100468

website

&amp;lt;div class="jss916"><div>

for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

100468

CAS number: 50-81-7

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

سیکلوپروپان کربوکسیلیک اسید ۸۰۰۴۸۳ Cyclopropanecarboxylic acid

کد کالا: 800483

for synthesis

800483

CAS number: 1759-53-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck

ترت بوتیل کاربازات ۸۰۱۶۵۶ tert-Butyl carbazate

کد کالا: 801656

for synthesis

801656

CAS number: 870-46-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck

۲-نفتیل استیک اسید ۸۱۸۴۹۵ ۲-Naphthylacetic acid

کد کالا: 818495

website

for synthesis

818495

CAS number: 581-96-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck millipore

۵-کلرو-۲-هیدروکسی بنزوئیک اسید ۸۲۰۳۴۱ ۵-Chloro-2-hydroxybenzoic acid

کد کالا: 820341

website

for synthesis

820341

CAS number: 321-14-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck-Sigmaaldrich

سیرینجیک اسید ۸۲۲۱۶۱ Syringic acid

کد کالا: 822161

website

for synthesis

822161

CAS number: 530-57-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Merck-Sigmaaldrich

۶-آمینو پنی سیلانیک اسید ۸۴۱۶۷۰ ۶-Aminopenicillanic acid

کد کالا: 841670

website

for synthesis

 >= 98%

101845

CAS number: 551-16-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck-Sigmaaldrich

۳فنیل پروپیونیک اسید ۸۰۴۵۴۳ ۳-Phenylpropionic acid

کد کالا: 804543

website

 for synthesis

804543

CAS number: 501-52-0

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MERCK

۱ و ۵ نفتالن دی آمین ۸۴۰۱۱۶ ۱,۵-Naphthalenediamine

کد کالا: 840116

website

for synthesis

840116

CAS number: 2243-62-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MERCK

۴-آمینو فنول ۸۰۰۴۲۱ ۴Aminophenol

کد کالا: 800421

website

for synthesis

800421

CAS number: 123-30-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

پتاسیم پروکسو دی سولفات ۱۰۵۰۹۱ Potassium peroxodisulfate

کد کالا: 105091

website

for analysis EMSURE

105091

CAS number: 7727-21-1

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

Supelco

فرمالدهید ۱۰۴۰۰۲ Formaldehyde solution

کد کالا: 104002

website

37%, EMPROVE® EVOLVE

104002

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

safc

۲و۷ نفتالین دیول ۸۲۰۸۵۱ ۲,۷-Naphthalenediol

کد کالا: 820851

website

for synthesis

820851

CAS number: 582-17-2

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich