نمایش 1–20 از 450 نتیجه

تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان ۱۰۸۳۸۲

کد کالا: 108382

website

GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur

108382

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

millipore

کاغذ pH رنج ۰ تا ۱۴ کد ۱۰۹۵۳۵ pH-indicator

کد کالا: 109535

website

for use with MQuant® StripScan App

109535

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

تری سدیم سیترات ۱۱۱۰۳۷ tri-Sodium citrate

کد کالا: 111037

website

anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 331

111037

CAS number: 68-04-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

استاندارد سدیم کلراید ۱۰۲۴۰۶ Sodium chloride

کد کالا: 102406

website

for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP

102406

CAS number: 7647-14-5

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

نیتریک اسید ۶۵% ۱۰۰۴۵۶ Nitric acid 65%

کد کالا: 100456

website

for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO

100456

CAS number: 7697-37-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

محلول استاندارد تیتانیوم ۱۷۰۲۴۳

کد کالا: 170243

website

traceable to SRM from NIST (NH₄)₂TiF₆ in H₂O 1000 mg/l Ti Certipur®

170243

نگهداری در دمای 15 الی 25 سانتی گراد

Supelco

محلول استاندارد زیرکونیوم ۱۷۰۲۳۴

کد کالا: 170234

website

traceable to SRM from NIST ZrCl₄ in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Zr Certipur®

170234

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

فیلتر غشایی ۰٫۴۵ میکرون MCE

کد کالا: FBM047MCE045GS

website

Sterile MCE, White, Individually Packed

Gamma irradiated for sterilization

0.45μm 47mm

FILTER BIO

سدیم مولیبدات دی هیدرات ۱۰۶۵۲۴ Sodium molybdate dihydrate

کد کالا: 106524

website

EMPLURA®

106524

CAS number: 10102-40-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

کاغذ PH رنج ۵٫۵ تا ۹٫۰ ۱۰۹۵۶۴ pH-indicator paper pH 5.5 – 9.0

کد کالا: 109564

website

MQuant®

109564

pH range 5.5-9.0

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

ایزو بوتیل متیل کتون ۸۲۰۸۲۰ Isobutyl methyl ketone

کد کالا: 820820

website

EMPLURA®

820820

CAS number: 108-10-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

دی پروپیل اتر ۸۲۱۰۴۹ Dipropyl ether

کد کالا: 821049

website

for synthesis

821049

CAS number: 111-43-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

merck

فرمالدهید دی متیل استال ۸۲۰۴۹۳ Formaldehyde dimethyl acetal

کد کالا: 820493

website

for synthesis

820493

CAS number: 109-87-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SIGMAALDRICH

ایزوبوتیل متیل کتون ۱۰۶۱۴۶ Isobutyl methyl ketone

کد کالا: 106146

website

for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

106146

CAS number: 108-10-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ميو اينوزيتول ۱۰۴۷۳۱ myo-Inositol

کد کالا: 104731

website

EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC

104731

CAS number: 87-89-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

safc

لیتیوم گرانول ۸۱۸۰۴۴ Lithium

کد کالا: 818044

website

for synthesis

818044

CAS number: 7439-93-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

دی ترت بوتیل دی کربونات ۸۱۸۲۸۲ Di-tert-butyl dicarbonate

کد کالا: 818282

website

for synthesis

818282

CAS number: 24424-99-5

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

۲-بوتانول ۱۰۹۶۳۰ ۲-Butanol

کد کالا: 109630

website

for analysis EMSURE®

109630

CAS number: 78-92-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco