نمایش 1–20 از 90 نتیجه

دی لیتیم تترا بورات ۱۱۰۷۸۳ Spectromelt® A 10

کد کالا: 110783

website

Spectromelt® A 10

110783

CAS number: 12007-60-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

کاغذ pH رنج ۰ تا ۱۴ کد ۱۰۹۵۳۵ pH-indicator

کد کالا: 109535

website

for use with MQuant® StripScan App

109535

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

استاندارد سدیم کلراید ۱۰۲۴۰۶ Sodium chloride

کد کالا: 102406

website

for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP

102406

CAS number: 7647-14-5

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

نیتریک اسید ۶۵% ۱۰۰۴۵۶ Nitric acid 65%

کد کالا: 100456

website

for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO

100456

CAS number: 7697-37-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

محلول استاندارد تیتانیوم ۱۷۰۲۴۳

کد کالا: 170243

website

traceable to SRM from NIST (NH₄)₂TiF₆ in H₂O 1000 mg/l Ti Certipur®

170243

نگهداری در دمای 15 الی 25 سانتی گراد

Supelco

سدیم مولیبدات دی هیدرات ۱۰۶۵۲۴ Sodium molybdate dihydrate

کد کالا: 106524

website

EMPLURA®

106524

CAS number: 10102-40-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

کاغذ PH رنج ۵٫۵ تا ۹٫۰ ۱۰۹۵۶۴ pH-indicator paper pH 5.5 – 9.0

کد کالا: 109564

website

MQuant®

109564

pH range 5.5-9.0

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

ایزو بوتیل متیل کتون ۸۲۰۸۲۰ Isobutyl methyl ketone

کد کالا: 820820

website

EMPLURA®

820820

CAS number: 108-10-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ایزوبوتیل متیل کتون ۱۰۶۱۴۶ Isobutyl methyl ketone

کد کالا: 106146

website

for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

106146

CAS number: 108-10-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

۲-بوتانول ۱۰۹۶۳۰ ۲-Butanol

کد کالا: 109630

website

for analysis EMSURE®

109630

CAS number: 78-92-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سولفات آهن II هپتا هیدرات ۱۰۳۹۶۵

کد کالا: 103965

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

103965

CAS number: 7782-63-0

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

فنول ۱۰۰۲۰۶ Phenol

کد کالا: 100206

website

GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

100206

CAS number: 108-95-2

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

بنزن ۱۰۱۷۸۲ Benzene

کد کالا: 101782

website

101782

CAS number: 71-43-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

اسکوربیک اسید ۱۰۰۴۶۸

کد کالا: 100468

website

&amp;lt;div class="jss916"><div>

for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

100468

CAS number: 50-81-7

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

تیترازول برومید برومات ۱۰۹۹۰۵ Bromide bromate solution

کد کالا: 109905

website

for 1000 ml, c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol

109905

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

ایرون ۲ اتیلن دی آمونیوم سولفات ۱۰۲۴۰۲ Iron(II) ethylenediammonium sulfate

کد کالا: 102402

website

Certipur® Reag. Ph Eur

102402

CAS number: 113193-60-5

نگهداری در دمای 15 الی 25درجه سانتی گراد

Supelco

متوکسی فنیل استیک اسید ۱۵۹۷۱۲ Methoxyphenylacetic acid

کد کالا: 159712

website

Reag. Ph Eur

159712

CAS number: 7021-09-2

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

۱ متیل ۲ پیرولیدون ۸۰۶۰۷۲ ۱-Methyl-2-pyrrolidone

کد کالا: 806072

website

EMPLURA®

806072

CAS number: 872-50-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سدیم هیپوکلریت(آب ژاول) ۱۰۵۶۱۴ Sodium hypochlorite solution

کد کالا: 105614

website

(6-14% active chlorine) EMPLURA®

105614

CAS number: 7681-52-9

نگهداری در دمای  2 تا 8 درجه سانتی گراد

Supelco

تیترازول سدیم هیدروکسید ۱۰۹۹۵۶ Sodium hydroxide solution

کد کالا: 109956

website

for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®

109956

CAS number:1310-73-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco