نمایش 1–20 از 56 نتیجه

ید ۱۰۴۷۶۱ Iodine

کد کالا: 104761

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

104761

CAS number: 7553-56-2

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ان هگزان مرک آلمان N-Hexane Merck

کد کالا: 104368

website

for liquid chromatography

CAS number: 110-54-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

متیلن بلو Methylene blue 159270

کد کالا: 159270

website

Reag. Ph Eur

159270

CAS number: 61-73-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

متانول Methanol Merck

کد کالا: 106007

website

106007

CAS number: 67-56-1

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

پتاسیم دی کرومات ۱۰۲۴۰۳ Potassium dichromate

کد کالا: 102403

website

Certipur®

102403

CAS number: 7778-50-9

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

تیترازول باریوم کلراید Barium chloride 109962

کد کالا: 109962

website

Titrisol®

109962

نگهداری در دمای 15 الی 20 درجه سانتی گراد

Supelco

تیتراسیون کارل فیشر CombiTitrant 5 188005

کد کالا: 188005

website

Aquastar®

188005

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

کلرید قلع Tin(IV) chloride 107810

کد کالا: 107810

website

EMPLURA®

107810

CAS number: 7646-78-8

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سیلور نیترات نقره Silver nitrate solution 109080

کد کالا: 109080

website

Titripur®

109080

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

آدامانتان Adamantane 820013

کد کالا: 820013

website

for synthesis

820013

CAS number: 281-23-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

لانتانیومIII کلراید هپتاهیدرات ۱۱۲۲۱۹ Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%

کد کالا: 112219

website

for analysis

112219

CAS number: 10025-84-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

تتراهپتیلامونیوم بروماید Tetraheptylammonium bromide 87296

کد کالا: 87296

website

for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)

87296

CAS number: 4368-51-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

تتراهیدروفران ۱۰۸۱۰۷ Tetrahydrofuran

کد کالا: 108107

website

für die DNA und Peptid-Synthese (max. 0.005 % H₂O)

108107

CAS number: 109-99-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

دی پتاسیم هیدروژن فسفات ۱۰۵۱۰۹ di-Potassium hydrogen phosphate

کد کالا: 105109

website

anhydrous 99.99 Suprapur®

105109

CAS number: 7758-11-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

تیتریپلکس۲ ۱۰۸۴۱۷ Titriplex® II EDTA

کد کالا: 108417

website

for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid)

108417

CAS number: 60-00-4

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

کلسیم کلراید ۱۰۲۳۷۸ Calcium chloride

کد کالا: 102378

website

anhydrous granules Reag. Ph Eur

102378

CAS number: 10043-52-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

لیتیوم کلراید ۱۰۵۶۷۹ Lithium chloride

کد کالا: 105679

website

for analysis EMSURE®

105679

CAS number: 7447-41-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

واتر استاندارد ۱۸۸۰۵۲ Water standard 1%

کد کالا: 188052

website

for Karl Fischer Titration

188052

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

ترت بوتیل متیل اتر ۱۰۱۸۴۵ tert-Butyl methyl ether

کد کالا: 101845

website

for liquid chromatography

101845

CAS number: 1634-04-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco