نمایش 1–20 از 87 نتیجه

۲-بوتانول ۱۰۹۶۳۰ ۲-Butanol

کد کالا: 109630

website

for analysis EMSURE®

109630

CAS number: 78-92-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سولفات آهن II هپتا هیدرات ۱۰۳۹۶۵

کد کالا: 103965

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

103965

CAS number: 7782-63-0

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

فنول ۱۰۰۲۰۶ Phenol

کد کالا: 100206

website

GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

100206

CAS number: 108-95-2

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

بنزن ۱۰۱۷۸۲ Benzene

کد کالا: 101782

website

101782

CAS number: 71-43-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

اسکوربیک اسید ۱۰۰۴۶۸

کد کالا: 100468

website

&amp;lt;div class="jss916"><div>

for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

100468

CAS number: 50-81-7

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

۵-کلرو-۲-هیدروکسی بنزوئیک اسید ۸۲۰۳۴۱ ۵-Chloro-2-hydroxybenzoic acid

کد کالا: 820341

website

for synthesis

820341

CAS number: 321-14-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck-Sigmaaldrich

تیترازول برومید برومات ۱۰۹۹۰۵ Bromide bromate solution

کد کالا: 109905

website

for 1000 ml, c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol

109905

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

ایرون ۲ اتیلن دی آمونیوم سولفات ۱۰۲۴۰۲ Iron(II) ethylenediammonium sulfate

کد کالا: 102402

website

Certipur® Reag. Ph Eur

102402

CAS number: 113193-60-5

نگهداری در دمای 15 الی 25درجه سانتی گراد

Supelco

تیترازول استاندارد کلسیم ۱۰۹۹۴۳ Calcium standard

کد کالا: 109943

website

1000 mg Ca, (CaCl₂ in 6.5% HCl) Titrisol®

109943

density: 1.07 g/cm3 (20 °C)

نگهداری در دمای 15+ الی 25+ درجه سانتی گراد

Supelco

تیترازول کلر استاندارد ۱۰۹۸۷۱ Chloride standard Titrisol

کد کالا: 109871

website

Chloride standard, 1000 mg Cl¯ (HCl in H₂O) Titrisol®

109871

CAS number: 7647-01-0

نگهداری در دمای 15+ الی 25+ درجه سانتی گراد

Supelco

متوکسی فنیل استیک اسید ۱۵۹۷۱۲ Methoxyphenylacetic acid

کد کالا: 159712

website

Reag. Ph Eur

159712

CAS number: 7021-09-2

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

۱ متیل ۲ پیرولیدون ۸۰۶۰۷۲ ۱-Methyl-2-pyrrolidone

کد کالا: 806072

website

EMPLURA®

806072

CAS number: 872-50-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ان متیل ان تری متیل سیلیل هپتا فلورو بوتیرامید ۶۹۴۸۴ N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide

کد کالا: 69484

website

for GC derivatization, LiChropur, ≥90% (GC)

69484

CAS number: 53296-64-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سدیم هیپوکلریت(آب ژاول) ۱۰۵۶۱۴ Sodium hypochlorite solution

کد کالا: 105614

website

(6-14% active chlorine) EMPLURA®

105614

CAS number: 7681-52-9

نگهداری در دمای  2 تا 8 درجه سانتی گراد

Supelco

تیترازول سدیم هیدروکسید ۱۰۹۹۵۶ Sodium hydroxide solution

کد کالا: 109956

website

for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®

109956

CAS number:1310-73-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

پتاسیم کربنات ۱۰۴۹۲۸ Potassium carbonate

کد کالا: 104928

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

104928

CAS number: 584-08-7

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

Supelco

کاغذ سیلیکاژل ۱۰۵۵۵۴ TLC Silica gel 60 F₂₅₄

کد کالا: 105554

website

thin layer chromatography applications

105554

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سدیم تیوسولفات پنتا هیدرات ۱۰۶۵۱۶ Sodium thiosulfate pentahydrate

کد کالا: 106516

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

106516

CAS number: 10102-17-7

نگهداری در دمای 2 االی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

۱ نفتول ۱۰۶۲۲۳ ۱-Naphthol

کد کالا: 106223

website

 GR for analysis

106223

CAS number: 90-15-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco