نمایش دادن همه 10 نتیجه

۴هیدروکسی بنزوییک اسید ۸۲۱۸۱۴ ۴-Hydroxybenzoic acid

کد کالا: 821814

website

for synthesis

821814

CAS number: 99-96-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

متیلن سوکسینیک اسید Methylenesuccinic acid 804812

کد کالا: 804812

website

for synthesis

804812

CAS number: 97-65-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ساکارز Sucrose 107653

کد کالا: 107653

website

EMPROVE®

107653

CAS number: 57-50-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

۳آمینوفنول ۸۰۰۴۲۰ ۳-Aminophenol

کد کالا: 800420

website

for synthesis

800420

CAS number: 591-27-5

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

هپس H3375 HEPES

کد کالا: h3375

website

≥99.5% (titration)

H3375

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تریزما بیس Trizma® base T1503

کد کالا: T1503

website

Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline

T1503

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

پتاسیم نیترات Potassium nitrate 105061

کد کالا: 105061

website

EMPROVE®

105061

CAS number: 7757-79-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

پتاسیم پرمنگنات Potassium permanganate 105080

کد کالا: 105080

website

EMPLURA®

105080

CAS number: 7722-64-7

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

پتاسیم هگزاسیانوفرات (II) تری هیدرات Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate 104984

کد کالا: 104984

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

104984

CAS number: 14459-95-1

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco