نمایش دادن همه 17 نتیجه

ساکارز Sucrose 107653

کد کالا: 107653

website

EMPROVE®

107653

CAS number: 57-50-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

زینک کلراید ۱۰۸۸۱۵ Zinc chloride

کد کالا: 108815

website

EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP

108815

CAS number: 7646-85-7

نگهداری در دمای 2 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

هپس H3375 HEPES

کد کالا: h3375

website

≥99.5% (titration)

H3375

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

هپس H4034 HEPES

کد کالا: h4034

website

 for cell culture

H4034

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تری-سدیم سیترات دیهیدرات tri-Sodium citrate dihydrate 106448

کد کالا: 106448

website

EMSURE®

106448

CAS number: 6132-04-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

تریزما بیس Trizma® base T1503

کد کالا: T1503

website

Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline

T1503

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تریپتیک سوی بروث Tryptic Soy Broth 105459

کد کالا: 105459

website

for microbiology

105459

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MerckMillipore

یوست اکسترکت Yeast extract granulated 103753

کد کالا: 103753

website

for microbiology

103753

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MerckMillipore

پتاسیم نیترات Potassium nitrate 105061

کد کالا: 105061

website

EMPROVE®

105061

CAS number: 7757-79-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

مانیتول Parteck® Delta M (Mannitol) 112635

کد کالا: 112635

website

EMPROVE®

112635

نگهداری در دمای 2 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

منگنز (IV) اکساید Manganese(IV) oxide 805958

کد کالا: 805958

website

for synthesis

805958

CAS number: 1313-13-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

استیل کلراید Acetyl chloride 822252

کد کالا: 822252

website

for synthesis

822252

CAS number: 75-36-5

نگهداری در دمای کمتر از 15 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

آهن (III) کلراید هگزاهیدرات ۱۰۳۹۴۳ Iron(III) chloride hexahydrate

کد کالا: 103943

website

for analysis

103943

CAS number: 10025-77-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

سدیم پرکلرات مونوهیدرات ۱۰۶۵۶۴ Sodium perchlorate monohydrate

کد کالا: 106564

website

for analysis EMSURE®

106564

CAS number: 7791-07-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco