نمایش 61–80 از 151 نتیجه

ساماریوم ۸۱۴۴۷۹ Samarium

کد کالا: 814479

website

for synthesis

814479

CAS number: 7440-19-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

سدیم سیانوبروهیدرید ۱۵۶۱۵۹ Sodium cyanoborohydride

کد کالا: 156159

website

reagent grade, 95%

156159 

CAS number: 25895-60-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

محلول لوگول ۱۰۹۲۶۱ Lugol’s solution

کد کالا: 109261

website

for the Gram staining method

109261

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تتراتری آکنتان ۲۸۷۲۶۱ Tetratriacontane

کد کالا: 287261

website

98%

287261

CAS number: 14167-59-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱متیل۲پروپیل استات ۸۱۸۵۳۲ (۱-Methoxy-2-propyl) acetate

کد کالا: 818532

website

for synthesi

818532

CAS number: 108-65-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

اکریلامید ۸۰۰۸۳۰ Acrylamide

کد کالا: 800830

website

for synthesis

800830

CAS number: 79-06-1

نگهداری در دمای 20 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۲اتیل هگزیل ۴متوکسی سینامات ۷۸۸۴۸ ۲-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate

کد کالا: 78848

website

98%

78848

CAS number: 5466-77-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۵آمینو ۱نفتول ۳۷۶۴۶۹ ۵-Amino-1-naphthol

کد کالا: 376469

website

95%

376469

CAS number: 83-55-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱٫۲پروپیلن اکساید ۸۰۷۰۲۷ ۱٫۲-Propylene oxide

کد کالا: 807027

website

for synthesis

807027

CAS number: 75-56-9

نگهداری در دمای 20 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۵-آمینوسالیسیلیک اسید A79809 5-Aminosalicylic acid

کد کالا: A79809

website

95%

A79809

CAS number: 89-57-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تیوفن Thiophene 808157

کد کالا: 808175

website

for 00000

808157

CAS number: 110-02-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

بنزن سولفونیک اسید Benzenesulfonic acid 800468

کد کالا: 800468

website

for synthesis

800468

CAS number: 98-11-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

هیدروژن بروماید Hydrogen bromide 818856

کد کالا: 818856

website

for synthesis

818856

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

آگارز Agarose A4718

کد کالا: A4718

website

for molecular biology

A4718

CAS number: 9012-36-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

سولفولان Sulfolane 807993

کد کالا: 807993

website

for synthesis

807993

CAS number: 126-33-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تریزما بیس Trizma® base T1503

کد کالا: T1503

website

Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline

T1503

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۲ثیوباربیتوریک اسید T5500 2-Thiobarbituric acid

کد کالا: T5500

website

≥98%

T5500

CAS number: 504-17-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۴متیلامین فنول سولفات ۱۰۷۲۹۹ ۴-(Methylamino)phenol sulfate

کد کالا: 107299

website Photo-Rex®

107299

CAS number: 55-55

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد Sigma-Aldrich

۲٫۲٫۲تری کلرواتانول ۸۰۸۶۱۰ ۲٫۲٫۲-Trichloroethanol

کد کالا: 808610

website

for synthesis

808610

CAS number: 115-20-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich