نمایش 21–40 از 151 نتیجه

لوکاست بین Locust bean gum from Ceratonia siliqua seeds G0753

کد کالا: g0753

website

G0753

CAS number: 9000-40-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۳آمینو ۱و۲و۴ تریازول ۸۱۴۴۹۵ ۳-Amino-1H-1,2,4-triazole

کد کالا: 814495

website

for synthesis

814495

CAS number: 61-82-5

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

متیلن سوکسینیک اسید Methylenesuccinic acid 804812

کد کالا: 804812

website

for synthesis

804812

CAS number: 97-65-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۱متیل نفتالن ۸۲۰۸۰۹ ۱-Methylnaphthalene

کد کالا: 820809

website

for synthesis

820809

CAS number: 90-12-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

نیکوتین ۸۲۰۸۷۷ (-)-Nicotine

کد کالا: 820877

website

for synthesis

820877

CAS number: 54-11-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

اکریلامید متیلن بیس اکریلامید Acrylamide:N N′-Methylenebisacrylamide 01705

کد کالا: 01705

website

BioXtra, suitable for electrophoresis

01705

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

فتالدیالدهید ریجنت Phthaldialdehyde Reagent P0532

کد کالا: P0532

website

Solution Complete

P0532

CAS number: 643-79-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۲نیتروفنیل ایزوسیانات ۲۶۹۴۰۹ ۲-Nitrophenyl isocyanate

کد کالا: 269409

website

95%

269409

CAS number: 3320-86-3

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

اشنایدر اینسکت مدیم Schneider′s Insect Medium S9895

کد کالا: S9895

website

for insect cell culture

S9895

نگهداری در دمای 2 الی 8  درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

دی سولفات سلت G 418 disulfate salt A1720

کد کالا: A1720

website

powder, BioReagent, suitable for cell culture

A1720

CAS number: 108321-42-2

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

دی ال۴هیدروکسی۳متوکسی مندلیک اسید Hydroxy methoxymandelic acid h0131

کد کالا: H0131

website

≥98% (HPLC), powder

H0131

CAS number: 55-10-7

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ثیازولیل بلو Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide M5655 MTT

کد کالا: M5655

Website

powder, BioReagent, suitable for cell cultur

, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)

M5655

CAS number: 298-93-1

نگهداری در دمای 2-8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

استاروسپورین Staurosporine from Streptomyces sp S4400

کد کالا: S4400

website

≥98% (HPLC), film

S4400

CAS number: 62996-74-1

نگهداری در دمای 2-8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

استالدهید آمونیا تریمر Acetaldehyde ammonia trimer 00090

کد کالا: 00090

website

≥96.0% (NT)

00090

CAS number: 58052-80-5

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

کورکومین Curcumin C1386

کد کالا: C1386

website

from Curcuma longa (Turmeric), powder

C1386

CAS number: 458-37-7

نگهداری در دمای 20- درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

کندوریتیناس Chondroitinase ABC from Proteus vulgaris C2905

کد کالا: C2905

website

lyophilized powder, 0.3-3 units/mg solid

C2905

CAS number: 9024-13-9

نگهداری در دمای 20- درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ان ترت بوتیل دی متیل سیلیل ۸۱۴۲۱۹

کد کالا: 814219

website

for synthesis

814219

CAS number: 77377-52-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

متیل اکریلات Methyl acrylate M27301

کد کالا: m27301

website

99%, contains ≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor

M27301

CAS number: 96-33-3

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich