در حال نمایش 18 نتیجه

ان متیل ان تری متیل سیلیل هپتا فلورو بوتیرامید ۶۹۴۸۴ N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide

کد کالا: 69484

website

for GC derivatization, LiChropur, ≥90% (GC)

69484

CAS number: 53296-64-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

۲ فنیل اتیل آمین ۸۰۷۳۳۴ ۲-Phenylethylamine

کد کالا: 807334

website

for synthesis

807334

CAS number: 64-04-0

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

تترا هیدرو تیوفن ۸۲۱۰۹۵ Tetrahydrothiophene

کد کالا: 821095

website

for synthesis

821095

CAS number: 110-01-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

کیومن هیدروپروکساید Cumene hydroperoxide 820502

کد کالا: 820502

website

for synthesis

820502

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

روغن مینرال Mineral oil M5904

کد کالا: M5904

website

BioReagent, for molecular biology, light oil

M5904

CAS number: 8042-47-5

Sigmaaldrich

۱متیل نفتالن ۸۲۰۸۰۹ ۱-Methylnaphthalene

کد کالا: 820809

website

for synthesis

820809

CAS number: 90-12-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

فتالدیالدهید ریجنت Phthaldialdehyde Reagent P0532

کد کالا: P0532

website

Solution Complete

P0532

CAS number: 643-79-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ان ترت بوتیل دی متیل سیلیل ۸۱۴۲۱۹

کد کالا: 814219

website

for synthesis

814219

CAS number: 77377-52-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

متیل اکریلات Methyl acrylate M27301

کد کالا: m27301

website

99%, contains ≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor

M27301

CAS number: 96-33-3

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۲پیرولیدون ۸۰۷۰۴۱ ۲-Pyrrolidone

کد کالا: 807041

website

for synthesis

807041

CAS number: 616-45-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تیوفن Thiophene 808157

کد کالا: 808175

website

for 00000

808157

CAS number: 110-02-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱وینیل ۲پیرولیدون ۸۰۸۵۱۸ ۱-Vinyl-2-pyrrolidone

کد کالا: 808518

website

for synthesis

808518

CAS number: 88-12-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

هپتافلوروبیوتریک اسید Heptafluorobutyric acid 843443

کد کالا: 843443

website

for synthesis

843443

CAS number: 375-22-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich