نمایش 1–20 از 63 نتیجه

تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان ۱۰۸۳۸۲

کد کالا: 108382

website

GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur

108382

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

millipore

سولفات آهن II هپتا هیدرات ۱۰۳۹۶۵

کد کالا: 103965

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

103965

CAS number: 7782-63-0

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

اسکوربیک اسید ۱۰۰۴۶۸

کد کالا: 100468

website

&amp;lt;div class="jss916"><div>

for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

100468

CAS number: 50-81-7

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

نیکل ۲۶۶۹۸۱ Nickel

کد کالا: 266981

website

powder, <50 μm, 99.7% trace metals basis

266981

CAS number: 7440-02-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تریس (۲و۴ دی ترت بوتیل فنیل) فسفیت ۴۴۱۷۹۱

کد کالا: 441791

website

catalysis and metallation

441791

CAS number: 31570-04-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

کرومیوم نیترات ۹ آبه ۰۲۷۷۵۵ Chromium (III) Nitrate Nonahydrate

کد کالا: 027755

website

 98.0% (exCr) ,Laboratory Reagent (LR)

027755

CAS number: 7789-02-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

CDH

پتاسیم نیترات Potassium nitrate p6083

کد کالا: p6083

website

BioXtra, ≥99.0%

p6083

CAS number: 7757-79-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

هیدروکسی پروپیل سلولز ۰۴۳۴۰۰٫۱۴ Hydroxypropyl cellulose

کد کالا: 043400.14

website

M.W. 100,000

043400.14

CAS number: 9004-64-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Thermo-Fisher

سدیم سیانو بور هیدرید ۸۱۸۰۵۳ Sodium cyanoborohydride

کد کالا: 818053

website

for synthesis

818053

CAS number: 25895-60-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

دی گزیلوز D-(+)-Xylose X1500

کد کالا: X1500

website

(GC) 99%

X1500

CAS number: 58-86-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

پتاسیم کربنات ۱۰۴۹۲۸ Potassium carbonate

کد کالا: 104928

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

104928

CAS number: 584-08-7

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سدیم بورهیدرید ۸۰۶۳۷۳ Sodium borohydride

کد کالا: 806373

website

fine granular for synthesis

806373

CAS number: 16940-66-2

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma Aldrich

سدیم تیوسولفات پنتا هیدرات ۱۰۶۵۱۶ Sodium thiosulfate pentahydrate

کد کالا: 106516

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

106516

CAS number: 10102-17-7

نگهداری در دمای 2 االی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

پتاسیم یدات ۱۰۵۰۵۱ Potassium iodate

کد کالا: 105051

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

105051

CAS number: 7758-05-6

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ید ۱۰۴۷۶۱ Iodine

کد کالا: 104761

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

104761

CAS number: 7553-56-2

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

پنتا اریتریتول آلیل اتر Pentaerythritol allyl ether 251720

کد کالا: 281720

website

technical grade, 70%

251720

CAS number: 91648-24-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldeich