در حال نمایش 7 نتیجه

بافر ۱۰۹۴۳۸ Buffer solution

کد کالا: 109438

website

Certipur®

109438

نگهداری در دمای 15-25 درجه سانتی گراد

Supelco

ام کرزول ۸۰۹۶۹۱ m-Cresol

کد کالا: 809691

website

for synthesis

809691

CAS number: 108-39-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

اتیل استات Ethyl acetate 109623

کد کالا: 109623

website

for analysis EMSURE®

109263

CAS number: 141-78-6

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

استونیتریل Acetonitrile 100030

کد کالا: 100030

website

liquid chromatography LiChrosolv®

100030

CAS number: 75-05-8

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

اتیل استات Ethyl acetate

کد کالا: 103649

Ethyl acetate

LiChrosolv®

103649

CAS number: 141-78-6

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Merck

لوگو مرک