نمایش دادن همه 10 نتیجه

محلول رنگ گیمسا Giemsa’s azur eosin methylene blue 109204

کد کالا: 109204

website

for microscopy

101845

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

دی متیل سولفوکسید ۱۱۶۷۴۳ Dimethyl sulfoxide

کد کالا: 116743

website

EMPLURA®

116743

CAS number: 67-68-5

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

بنزالدهید ۸۰۱۷۵۶ Benzaldehyde

کد کالا: 801756

website

for synthesis

801756

CAS number: 100-52-7

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

کلروبنزن Chlorobenzene 801791

کد کالا: 801791

website

 for synthesis

801791

CAS number: 108-90-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

سدیم هیدروژن سولفیت Sodium hydrogen sulfite 806356

کد کالا: 806356

website

(39% solution in water) for synthesis

806356

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

اتیل استات Ethyl acetate 109623

کد کالا: 109623

website

for analysis EMSURE®

109263

CAS number: 141-78-6

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

فرمیک اسید ۱۰۰۲۶۴ Formic acid 98-100%

کد کالا: 100264

website

for analysis EMSURE®

100264

CAS number: 64-18-6

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

ترت بوتانول ۸۲۲۲۶۴ tert-Butanol

کد کالا: 822264

website

EMPLURA®

822264

CAS number: 75-65-0

نگهداری در دمای 5 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco