نمایش دادن همه 15 نتیجه

۱متیل نفتالن ۸۲۰۸۰۹ ۱-Methylnaphthalene

کد کالا: 820809

website

for synthesis

820809

CAS number: 90-12-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

فتالدیالدهید ریجنت Phthaldialdehyde Reagent P0532

کد کالا: P0532

website

Solution Complete

P0532

CAS number: 643-79-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

متیل اکریلات Methyl acrylate M27301

کد کالا: m27301

website

99%, contains ≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor

M27301

CAS number: 96-33-3

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ان اکتان ۸۰۶۹۱۰ n-Octane

کد کالا: 806910

website

for synthesis

806910

CAS number: 111-65-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۲پیرولیدون ۸۰۷۰۴۱ ۲-Pyrrolidone

کد کالا: 807041

website

for synthesis

807041

CAS number: 616-45-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تیوفن Thiophene 808157

کد کالا: 808175

website

for 00000

808157

CAS number: 110-02-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

هیدروژن بروماید Hydrogen bromide 818856

کد کالا: 818856

website

for synthesis

818856

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

سولفولان Sulfolane 807993

کد کالا: 807993

website

for synthesis

807993

CAS number: 126-33-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱وینیل ۲پیرولیدون ۸۰۸۵۱۸ ۱-Vinyl-2-pyrrolidone

کد کالا: 808518

website

for synthesis

808518

CAS number: 88-12-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

ان دکان n-Decane 820383

کد کالا: 820383

website

for synthesis

820383

CAS number:  124-18-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich