نمایش 1–20 از 42 نتیجه

نیترات نقره ۱۰۱۵۱۰ Silver nitrate

کد کالا: 101510

website

crystals, extra pure

101510

CAS number: 7761-88-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

فنول ۱۰۰۲۰۶ Phenol

کد کالا: 100206

website

GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

100206

CAS number: 108-95-2

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

۵-کلرو-۲-هیدروکسی بنزوئیک اسید ۸۲۰۳۴۱ ۵-Chloro-2-hydroxybenzoic acid

کد کالا: 820341

website

for synthesis

820341

CAS number: 321-14-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck-Sigmaaldrich

سدیم سیانو بور هیدرید ۸۱۸۰۵۳ Sodium cyanoborohydride

کد کالا: 818053

website

for synthesis

818053

CAS number: 25895-60-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

دی هیدرو استیک اسید ۸۲۲۰۱۱ Dehydroacetic acid

کد کالا: 822011

website

for synthesis

822011

CAS number:520-45-6

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

SIGMA ALDRICH

۴-آمینو فنول ۸۰۰۴۲۱ ۴Aminophenol

کد کالا: 800421

website

for synthesis

800421

CAS number: 123-30-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

پتاسیم پروکسو دی سولفات ۱۰۵۰۹۱ Potassium peroxodisulfate

کد کالا: 105091

website

for analysis EMSURE

105091

CAS number: 7727-21-1

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

Supelco

۲و۷ نفتالین دیول ۸۲۰۸۵۱ ۲,۷-Naphthalenediol

کد کالا: 820851

website

for synthesis

820851

CAS number: 582-17-2

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

تری اتیل آمونیوم کلراید ۸۲۱۱۳۵ Triethylammonium chloride

کد کالا: 821135

website

for synthesis

821135

CAS number: 554-68-7

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

۱ نفتول ۱۰۶۲۲۳ ۱-Naphthol

کد کالا: 106223

website

 GR for analysis

106223

CAS number: 90-15-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ید مونوکلراید ۸۰۴۷۷۱ Iodine monochloride

کد کالا: 804771

website

 for synthesis

804771

CAS number: 7790-99-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

اکتادسیل امین ۸۴۱۰۲۹ Octadecylamine

کد کالا: 841029

website

for synthesis

841029

CAS number: 124-30-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۴هیدروکسی بنزوییک اسید ۸۲۱۸۱۴ ۴-Hydroxybenzoic acid

کد کالا: 821814

website

for synthesis

821814

CAS number: 99-96-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

لانتانیومIII کلراید هپتاهیدرات ۱۱۲۲۱۹ Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%

کد کالا: 112219

website

for analysis

112219

CAS number: 10025-84-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

۳آمینوفنول ۸۰۰۴۲۰ ۳-Aminophenol

کد کالا: 800420

website

for synthesis

800420

CAS number: 591-27-5

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

سوکسینیک انیدرید ۲۳۹۶۹۰ Succinic anhydride

کد کالا: 239690

website

≥99% (GC)

239690

CAS number: 108-30-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

هپس H3375 HEPES

کد کالا: h3375

website

≥99.5% (titration)

H3375

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich