نمایش 1–20 از 33 نتیجه

نیتریک اسید ۶۵% ۱۰۰۴۵۶ Nitric acid 65%

کد کالا: 100456

website

for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO

100456

CAS number: 7697-37-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ایزو بوتیل متیل کتون ۸۲۰۸۲۰ Isobutyl methyl ketone

کد کالا: 820820

website

EMPLURA®

820820

CAS number: 108-10-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ایزوبوتیل متیل کتون ۱۰۶۱۴۶ Isobutyl methyl ketone

کد کالا: 106146

website

for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

106146

CAS number: 108-10-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

۲-بوتانول ۱۰۹۶۳۰ ۲-Butanol

کد کالا: 109630

website

for analysis EMSURE®

109630

CAS number: 78-92-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

روغن ذرت Corn oil C8267

کد کالا: C8267

website

delivery vehicle for fat-soluble compounds

101845

CAS number: 8001-30-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

بنزیل الکل ۱۰۰۹۸۷ Benzyl alcohol

کد کالا: 100987

website

Ph Eur,BP,JP,NF

100987

CAS number: 100-51-6

نگهداری در دمای 2 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

فرمالدهید ۱۰۴۰۰۲ Formaldehyde solution

کد کالا: 104002

website

37%, EMPROVE® EVOLVE

104002

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

safc

ان و ان دی متیل آنیلین ۸۰۳۰۶۰ N,N-Dimethylaniline

کد کالا: 803060

website

for synthesis

803060

CAS number: 121-69-7

نگهداری در دمای  2 الی 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

محلول کارل فیشر ۱۸۸۰۰۸ CombiSolvent

کد کالا: 188008

website

for volumetric

188008

نگهداری در دمای 25-15 درجه سانتی گراد

Supelco

تیتراسیون کارل فیشر CombiTitrant 5 188005

کد کالا: 188005

website

Aquastar®

188005

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

ترپینئول Terpineol 814759

کد کالا: 814759

website

for synthesis

814759

CAS number: 8000-41-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

محلول رنگ گیمسا Giemsa’s azur eosin methylene blue 109204

کد کالا: 109204

website

for microscopy

101845

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ام کرزول ۸۰۹۶۹۱ m-Cresol

کد کالا: 809691

website

for synthesis

809691

CAS number: 108-39-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ترت بوتیل متیل اتر ۱۰۱۸۴۵ tert-Butyl methyl ether

کد کالا: 101845

website

for liquid chromatography

101845

CAS number: 1634-04-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

محلول لوگول ۱۰۹۲۶۱ Lugol’s solution

کد کالا: 109261

website

for the Gram staining method

109261

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱متیل۲پروپیل استات ۸۱۸۵۳۲ (۱-Methoxy-2-propyl) acetate

کد کالا: 818532

website

for synthesi

818532

CAS number: 108-65-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

ان پنتان n-Pentane 107288

کد کالا: 107288

website

for organic trace analysis

107288

CAS number: 109-66-0

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco