نمایش 1–20 از 23 نتیجه

تیتراسیون کارل فیشر CombiTitrant 5 188005

کد کالا: 188005

website

Aquastar®

188005

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

ترپینئول Terpineol 814759

کد کالا: 814759

website

for synthesis

814759

CAS number: 8000-41-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

محلول رنگ گیمسا Giemsa’s azur eosin methylene blue 109204

کد کالا: 109204

website

for microscopy

101845

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ام کرزول ۸۰۹۶۹۱ m-Cresol

کد کالا: 809691

website

for synthesis

809691

CAS number: 108-39-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ترت بوتیل متیل اتر ۱۰۱۸۴۵ tert-Butyl methyl ether

کد کالا: 101845

website

for liquid chromatography

101845

CAS number: 1634-04-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

محلول لوگول ۱۰۹۲۶۱ Lugol’s solution

کد کالا: 109261

website

for the Gram staining method

109261

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱متیل۲پروپیل استات ۸۱۸۵۳۲ (۱-Methoxy-2-propyl) acetate

کد کالا: 818532

website

for synthesi

818532

CAS number: 108-65-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

ان پنتان n-Pentane 107288

کد کالا: 107288

website

for organic trace analysis

107288

CAS number: 109-66-0

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

بنزالدهید ۸۰۱۷۵۶ Benzaldehyde

کد کالا: 801756

website

for synthesis

801756

CAS number: 100-52-7

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

کلروبنزن Chlorobenzene 801791

کد کالا: 801791

website

 for synthesis

801791

CAS number: 108-90-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱,۲-دی کلروبنزن ۸۰۳۲۳۸ ۱,۲-Dichlorobenzene

کد کالا: 803238

website

 for synthesis

803238

CAS number: 95-50-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

سدیم هیدروژن سولفیت Sodium hydrogen sulfite 806356

کد کالا: 806356

website

(39% solution in water) for synthesis

806356

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

اتیل استات Ethyl acetate 109623

کد کالا: 109623

website

for analysis EMSURE®

109263

CAS number: 141-78-6

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

استونیتریل Acetonitrile 100030

کد کالا: 100030

website

liquid chromatography LiChrosolv®

100030

CAS number: 75-05-8

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

محلول کارل فیشر ۱۰۹۲۵۷ CombiCoulomat fritless

کد کالا: 109257

website

Aquastar®

109257

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

فرمیک اسید ۱۰۰۲۶۴ Formic acid 98-100%

کد کالا: 100264

website

for analysis EMSURE®

100264

CAS number: 64-18-6

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco