نمایش 1–20 از 46 نتیجه

DPBS گیبکو بدون کلسیم و مگنیزیم GIBCO 14190

کد کالا: 14190144

website

Mammalian Cell Culture

14190

نگهداری در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد

Gibco

۱متیل نفتالن ۸۲۰۸۰۹ ۱-Methylnaphthalene

کد کالا: 820809

website

for synthesis

820809

CAS number: 90-12-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

نیکوتین ۸۲۰۸۷۷ (-)-Nicotine

کد کالا: 820877

website

for synthesis

820877

CAS number: 54-11-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تیتراسیون کارل فیشر CombiTitrant 5 188005

کد کالا: 188005

website

Aquastar®

188005

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

اشنایدر اینسکت مدیم Schneider′s Insect Medium S9895

کد کالا: S9895

website

for insect cell culture

S9895

نگهداری در دمای 2 الی 8  درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

متیل اکریلات Methyl acrylate M27301

کد کالا: m27301

website

99%, contains ≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor

M27301

CAS number: 96-33-3

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ترپینئول Terpineol 814759

کد کالا: 814759

website

for synthesis

814759

CAS number: 8000-41-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

سیلور نیترات نقره Silver nitrate solution 109080

کد کالا: 109080

website

Titripur®

109080

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

محلول رنگ گیمسا Giemsa’s azur eosin methylene blue 109204

کد کالا: 109204

website

for microscopy

101845

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تری اتانول امین Triethanolamine 108379

کد کالا: 108379

website

GR for analysis

108379

CAS number: 102-71-6

نگهداری در دمای 15 الی 25  درجه سانتی گراد

Merck Millipore

ان اکتان ۸۰۶۹۱۰ n-Octane

کد کالا: 806910

website

for synthesis

806910

CAS number: 111-65-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۲پیرولیدون ۸۰۷۰۴۱ ۲-Pyrrolidone

کد کالا: 807041

website

for synthesis

807041

CAS number: 616-45-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تتراهیدروفران ۱۰۸۱۰۷ Tetrahydrofuran

کد کالا: 108107

website

für die DNA und Peptid-Synthese (max. 0.005 % H₂O)

108107

CAS number: 109-99-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ام کرزول ۸۰۹۶۹۱ m-Cresol

کد کالا: 809691

website

for synthesis

809691

CAS number: 108-39-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ترت بوتیل متیل اتر ۱۰۱۸۴۵ tert-Butyl methyl ether

کد کالا: 101845

website

for liquid chromatography

101845

CAS number: 1634-04-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

محلول لوگول ۱۰۹۲۶۱ Lugol’s solution

کد کالا: 109261

website

for the Gram staining method

109261

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱متیل۲پروپیل استات ۸۱۸۵۳۲ (۱-Methoxy-2-propyl) acetate

کد کالا: 818532

website

for synthesi

818532

CAS number: 108-65-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich