نمایش 1–20 از 23 نتیجه

۲-نفتیل استیک اسید ۸۱۸۴۹۵ ۲-Naphthylacetic acid

کد کالا: 818495

website

for synthesis

818495

CAS number: 581-96-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck millipore

سیرینجیک اسید ۸۲۲۱۶۱ Syringic acid

کد کالا: 822161

website

for synthesis

822161

CAS number: 530-57-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Merck-Sigmaaldrich

۶-آمینو پنی سیلانیک اسید ۸۴۱۶۷۰ ۶-Aminopenicillanic acid

کد کالا: 841670

website

for synthesis

 >= 98%

101845

CAS number: 551-16-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck-Sigmaaldrich

پیپرازین دی آکریل آمید D1538 Piperazine diacrylamide

کد کالا: D1538

website

For acrylamide gel electrophoresis

D1538

CAS number: 6342-17-2

نگهداری در دمای اتاق

SIGMAALDRICH

سدیم سیانو بور هیدرید ۸۱۸۰۵۳ Sodium cyanoborohydride

کد کالا: 818053

website

for synthesis

818053

CAS number: 25895-60-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

متوکسی فنیل استیک اسید ۱۵۹۷۱۲ Methoxyphenylacetic acid

کد کالا: 159712

website

Reag. Ph Eur

159712

CAS number: 7021-09-2

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

سدیم بورهیدرید ۸۰۶۳۷۳ Sodium borohydride

کد کالا: 806373

website

fine granular for synthesis

806373

CAS number: 16940-66-2

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma Aldrich

آدیپیک دی هیدرازید ۸۴۱۶۸۹ Adipic dihydrazide

کد کالا: 841689

website

for synthesis

841689

CAS number: 1071-93-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

روتنون Rotenone R8875

کد کالا: R8875

website

≥95%

R8875

CAS number: 83-79-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

متیلن بلو Methylene blue 159270

کد کالا: 159270

website

Reag. Ph Eur

159270

CAS number: 61-73-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

کورکومین Curcumin C1386

کد کالا: C1386

website

from Curcuma longa (Turmeric), powder

C1386

CAS number: 458-37-7

نگهداری در دمای 20- درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

سدیم ۱دکان سولفونات Sodium 1-decanesulfonate 30633

کد کالا: 30633

website

≥99.0% (T)

30633

CAS number: 13419-61-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تتراهپتیلامونیوم بروماید Tetraheptylammonium bromide 87296

کد کالا: 87296

website

for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)

87296

CAS number: 4368-51-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ساماریوم ۸۱۴۴۷۹ Samarium

کد کالا: 814479

website

for synthesis

814479

CAS number: 7440-19-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

سدیم سیانوبروهیدرید ۱۵۶۱۵۹ Sodium cyanoborohydride

کد کالا: 156159

website

reagent grade, 95%

156159 

CAS number: 25895-60-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱۰۴۵۲۷ ۳-Methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrochloride

کد کالا: 104527

website

GR for analysis Reag. Ph Eur

104527

CAS number: 4338-98-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

ان ایزوپروپیل اکریلامید N-Isopropylacrylamide 415324

کد کالا: 415324

website

97%

415324

CAS number: 2210-25-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

آلبومین سرم گاوی Bovine Serum Albumin A2153

کد کالا: A2153

website

lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)

A2153

CAS number: 9048-46-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich