نمایش 1–20 از 73 نتیجه

تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان ۱۰۸۳۸۲

کد کالا: 108382

website

GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur

108382

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

millipore

سولفات آهن II هپتا هیدرات ۱۰۳۹۶۵

کد کالا: 103965

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

103965

CAS number: 7782-63-0

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

اسکوربیک اسید ۱۰۰۴۶۸

کد کالا: 100468

website

&amp;lt;div class="jss916"><div>

for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

100468

CAS number: 50-81-7

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

فسفومولیبدیک اسید هیدرات ۲۲۱۸۵۶

کد کالا: 221856

website

ACS reagent

221856

CAS number: 51429-74-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SIGMA-ALDRICH

نیکل ۲۶۶۹۸۱ Nickel

کد کالا: 266981

website

powder, <50 μm, 99.7% trace metals basis

266981

CAS number: 7440-02-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تریس (۲و۴ دی ترت بوتیل فنیل) فسفیت ۴۴۱۷۹۱

کد کالا: 441791

website

catalysis and metallation

441791

CAS number: 31570-04-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

ال ترئونین ۸۱۶۰۱۲ L-Threonine

کد کالا: 816012

website

for synthesis

816012

CAS number: 72-19-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

نیاسینامید Niacinamide N5535

کد کالا: n5535

website

meets USP testing specifications

n5535

CAS number: 98-92-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

هیدروکسی پروپیل سلولز ۰۴۳۴۰۰٫۱۴ Hydroxypropyl cellulose

کد کالا: 043400.14

website

M.W. 100,000

043400.14

CAS number: 9004-64-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Thermo-Fisher

پنتیلن تترازول P6500 Pentylenetetrazole

کد کالا: P6500

website

P6500

CAS number: 54-95-5

نگهداری در دمای−20°C درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

۴ هیدروکسی ۳ متوکسی سینامید اسید ۸۲۲۰۷۰ ۴-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid

کد کالا: 822070

website

for synthesis

822070

CAS number: 537-98-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SIGMA ALDRICH

۳فنیل پروپیونیک اسید ۸۰۴۵۴۳ ۳-Phenylpropionic acid

کد کالا: 804543

website

 for synthesis

804543

CAS number: 501-52-0

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MERCK

پارا فرمالدهید ۸۱۸۷۱۵ Paraformaldehyde

کد کالا: 818715

website

d≥95% (acidimetric)

101845

CAS number: 30525-89-4

نگهداری در دمای کمتر از 20 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

سدیم بورهیدرید ۸۰۶۳۷۳ Sodium borohydride

کد کالا: 806373

website

fine granular for synthesis

806373

CAS number: 16940-66-2

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma Aldrich

۲و۷ نفتالین دیول ۸۲۰۸۵۱ ۲,۷-Naphthalenediol

کد کالا: 820851

website

for synthesis

820851

CAS number: 582-17-2

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

پتاسیم یدات ۱۰۵۰۵۱ Potassium iodate

کد کالا: 105051

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

105051

CAS number: 7758-05-6

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ید مونوکلراید ۸۰۴۷۷۱ Iodine monochloride

کد کالا: 804771

website

 for synthesis

804771

CAS number: 7790-99-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich