نمایش 1–20 از 21 نتیجه

دی متیل سولفون ۸۰۳۲۸۴ Dimethyl sulfone

کد کالا: 803284

website

for synthesis

803284

CAS number: 67-71-0

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۴هیدروکسی بنزوییک اسید ۸۲۱۸۱۴ ۴-Hydroxybenzoic acid

کد کالا: 821814

website

for synthesis

821814

CAS number: 99-96-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

متانول Methanol Merck

کد کالا: 106007

website

106007

CAS number: 67-56-1

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

۳آمینو ۱و۲و۴ تریازول ۸۱۴۴۹۵ ۳-Amino-1H-1,2,4-triazole

کد کالا: 814495

website

for synthesis

814495

CAS number: 61-82-5

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

متیلن سوکسینیک اسید Methylenesuccinic acid 804812

کد کالا: 804812

website

for synthesis

804812

CAS number: 97-65-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۱متیل نفتالن ۸۲۰۸۰۹ ۱-Methylnaphthalene

کد کالا: 820809

website

for synthesis

820809

CAS number: 90-12-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

نیکوتین ۸۲۰۸۷۷ (-)-Nicotine

کد کالا: 820877

website

for synthesis

820877

CAS number: 54-11-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ان ترت بوتیل دی متیل سیلیل ۸۱۴۲۱۹

کد کالا: 814219

website

for synthesis

814219

CAS number: 77377-52-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ترپینئول Terpineol 814759

کد کالا: 814759

website

for synthesis

814759

CAS number: 8000-41-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

پالادیومII استیل استنات Palladium(II) acetylacetonate 807103

کد کالا: 807103

website

≥98% (ICP)

807103

Cas: 14024-61-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

وانادیومIII کلراید Vanadium(III) chloride 112393

کد کالا: 112393

website

112393

CAS number: 7718-98-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

محلول رنگ گیمسا Giemsa’s azur eosin methylene blue 109204

کد کالا: 109204

website

for microscopy

101845

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

الدهید دهیدروژناز Aldehyde dehydrogenase 115640

کد کالا: 115640

website

for biochemistry

115640

CAS number: 9028-88-0

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۳آمینوفنول ۸۰۰۴۲۰ ۳-Aminophenol

کد کالا: 800420

website

for synthesis

800420

CAS number: 591-27-5

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

منگنز (IV) اکساید Manganese(IV) oxide 805958

کد کالا: 805958

website

for synthesis

805958

CAS number: 1313-13-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱وینیل ۲پیرولیدون ۸۰۸۵۱۸ ۱-Vinyl-2-pyrrolidone

کد کالا: 808518

website

for synthesis

808518

CAS number: 88-12-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱,۲-دی کلروبنزن ۸۰۳۲۳۸ ۱,۲-Dichlorobenzene

کد کالا: 803238

website

 for synthesis

803238

CAS number: 95-50-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

هپتافلوروبیوتریک اسید Heptafluorobutyric acid 843443

کد کالا: 843443

website

for synthesis

843443

CAS number: 375-22-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich