در حال نمایش 4 نتیجه

پلورونیک ۴۳۵۴۴۹ Pluronic® L-64

کد کالا: 435449

website

average Mn ~2,900
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)

435449

CAS number: 9003-11-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۵-کلرو-۲-هیدروکسی بنزوئیک اسید ۸۲۰۳۴۱ ۵-Chloro-2-hydroxybenzoic acid

کد کالا: 820341

website

for synthesis

820341

CAS number: 321-14-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck-Sigmaaldrich

آب لونزا LAL Reagent Water W50-640

کد کالا: W50-640

website

for Endotoxin Detection

W50-640

CAS number: 7732-18-5

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Lonza