در حال نمایش 7 نتیجه

تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان ۱۰۸۳۸۲

کد کالا: 108382

website

GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur

108382

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

millipore

۲-یدواستامید ۸۰۴۷۴۴ ۲-Iodoacetamide

کد کالا: 804744

website

 for synthesis

804744

CAS number: 144-48-9

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

کلسیم کلراید ۱۰۲۳۷۸ Calcium chloride

کد کالا: 102378

website

anhydrous granules Reag. Ph Eur

102378

CAS number: 10043-52-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco