در حال نمایش 4 نتیجه

ان متیل ان تری متیل سیلیل هپتا فلورو بوتیرامید ۶۹۴۸۴ N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide

کد کالا: 69484

website

for GC derivatization, LiChropur, ≥90% (GC)

69484

CAS number: 53296-64-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ان ترت بوتیل دی متیل سیلیل ۸۱۴۲۱۹

کد کالا: 814219

website

for synthesis

814219

CAS number: 77377-52-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

سدیم آزید Sodium azide 0.1 M solution 08591

کد کالا: 08591

website

08591

CAS number: 26628-22-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

 

فنیل ایزوتیوسیانات P1034 Phenyl isothiocyanate

کد کالا: P1034

website

Sigma Grade, 8.36 M, suitable for solid phase protein sequencing analysis, ≥99% (GC), liquid

P1034

CAS number: 103-72-0

Sigmaaldrich