نمایش 1–20 از 66 نتیجه

دی لیتیم تترا بورات ۱۱۰۷۸۳ Spectromelt® A 10

کد کالا: 110783

website

Spectromelt® A 10

110783

CAS number: 12007-60-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان ۱۰۸۳۸۲

کد کالا: 108382

website

GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur

108382

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

millipore

تری سدیم سیترات ۱۱۱۰۳۷ tri-Sodium citrate

کد کالا: 111037

website

anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 331

111037

CAS number: 68-04-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

سدیم مولیبدات دی هیدرات ۱۰۶۵۲۴ Sodium molybdate dihydrate

کد کالا: 106524

website

EMPLURA®

106524

CAS number: 10102-40-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ميو اينوزيتول ۱۰۴۷۳۱ myo-Inositol

کد کالا: 104731

website

EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC

104731

CAS number: 87-89-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

safc

نیترات نقره ۱۰۱۵۱۰ Silver nitrate

کد کالا: 101510

website

crystals, extra pure

101510

CAS number: 7761-88-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

سولفات آهن II هپتا هیدرات ۱۰۳۹۶۵

کد کالا: 103965

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

103965

CAS number: 7782-63-0

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

فنول ۱۰۰۲۰۶ Phenol

کد کالا: 100206

website

GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

100206

CAS number: 108-95-2

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

اسکوربیک اسید ۱۰۰۴۶۸

کد کالا: 100468

website

&amp;lt;div class="jss916"><div>

for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

100468

CAS number: 50-81-7

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

۵-کلرو-۲-هیدروکسی بنزوئیک اسید ۸۲۰۳۴۱ ۵-Chloro-2-hydroxybenzoic acid

کد کالا: 820341

website

for synthesis

820341

CAS number: 321-14-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck-Sigmaaldrich

پتاسیم نیترات Potassium nitrate p6083

کد کالا: p6083

website

BioXtra, ≥99.0%

p6083

CAS number: 7757-79-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

پارا فرمالدهید ۸۱۸۷۱۵ Paraformaldehyde

کد کالا: 818715

website

d≥95% (acidimetric)

101845

CAS number: 30525-89-4

نگهداری در دمای کمتر از 20 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

دی گزیلوز D-(+)-Xylose X1500

کد کالا: X1500

website

(GC) 99%

X1500

CAS number: 58-86-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

دی هیدرو استیک اسید ۸۲۲۰۱۱ Dehydroacetic acid

کد کالا: 822011

website

for synthesis

822011

CAS number:520-45-6

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

SIGMA ALDRICH

اسید بوریک ۱۰۰۱۶۲ Boric acid

کد کالا: 100162

website

powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF

100162

CAS number: 10043-35-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

safc

پتاسیم استات ۱۰۴۸۲۰ Potassium acetate

کد کالا: 104820

website

EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, E 261

104820

CAS number: 127-08-2

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

safc

۴-آمینو فنول ۸۰۰۴۲۱ ۴Aminophenol

کد کالا: 800421

website

for synthesis

800421

CAS number: 123-30-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

پتاسیم کربنات ۱۰۴۹۲۸ Potassium carbonate

کد کالا: 104928

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

104928

CAS number: 584-08-7

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

Supelco

پتاسیم پروکسو دی سولفات ۱۰۵۰۹۱ Potassium peroxodisulfate

کد کالا: 105091

website

for analysis EMSURE

105091

CAS number: 7727-21-1

نگهداری در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد

Supelco