نمایش 1–20 از 41 نتیجه

۴هیدروکسی بنزوییک اسید ۸۲۱۸۱۴ ۴-Hydroxybenzoic acid

کد کالا: 821814

website

for synthesis

821814

CAS number: 99-96-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

لوکاست بین Locust bean gum from Ceratonia siliqua seeds G0753

کد کالا: g0753

website

G0753

CAS number: 9000-40-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

کربوکسی متیل سلولوز ۲۱۷۲۷۷ Carboxymethylcellulose

کد کالا: 217277

website

Substrate for cellulase

217277

CAS number: 9004-32-4

نگهداری در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد

Merck Millipore

۳آمینوفنول ۸۰۰۴۲۰ ۳-Aminophenol

کد کالا: 800420

website

for synthesis

800420

CAS number: 591-27-5

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ریبوفلاوین R4500 (−)-Riboflavin

کد کالا: R4500

website

from Eremothecium ashbyii, ≥98%

R4500

CAS number: 83-88-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

زینک کلراید ۱۰۸۸۱۵ Zinc chloride

کد کالا: 108815

website

EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP

108815

CAS number: 7646-85-7

نگهداری در دمای 2 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

هپس H3375 HEPES

کد کالا: h3375

website

≥99.5% (titration)

H3375

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

هپس H4034 HEPES

کد کالا: h4034

website

 for cell culture

H4034

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تری کلرواستیک اسید T6399 Trichloroacetic acid

کد کالا: t6399

website

ACS reagent, ≥99.0%

T6399

CAS number: 76-03-9

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۲-یدواستامید ۸۰۴۷۴۴ ۲-Iodoacetamide

کد کالا: 804744

website

 for synthesis

804744

CAS number: 144-48-9

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تیتریپلکس۲ ۱۰۸۴۱۷ Titriplex® II EDTA

کد کالا: 108417

website

for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid)

108417

CAS number: 60-00-4

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

سدیم سیانوبروهیدرید ۱۵۶۱۵۹ Sodium cyanoborohydride

کد کالا: 156159

website

reagent grade, 95%

156159 

CAS number: 25895-60-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

اکریلامید ۸۰۰۸۳۰ Acrylamide

کد کالا: 800830

website

for synthesis

800830

CAS number: 79-06-1

نگهداری در دمای 20 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

بنزن سولفونیک اسید Benzenesulfonic acid 800468

کد کالا: 800468

website

for synthesis

800468

CAS number: 98-11-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تری-سدیم سیترات دیهیدرات tri-Sodium citrate dihydrate 106448

کد کالا: 106448

website

EMSURE®

106448

CAS number: 6132-04-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

تریزما بیس Trizma® base T1503

کد کالا: T1503

website

Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline

T1503

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۴متیلامین فنول سولفات ۱۰۷۲۹۹ ۴-(Methylamino)phenol sulfate

کد کالا: 107299

website Photo-Rex®

107299

CAS number: 55-55

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد Sigma-Aldrich