نمایش 141–160 از 220 نتیجه

هیدروژن بروماید Hydrogen bromide 818856

کد کالا: 818856

website

for synthesis

818856

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

آگارز Agarose A4718

کد کالا: A4718

website

for molecular biology

A4718

CAS number: 9012-36-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

سولفولان Sulfolane 807993

کد کالا: 807993

website

for synthesis

807993

CAS number: 126-33-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تریزما بیس Trizma® base T1503

کد کالا: T1503

website

Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline

T1503

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۲ثیوباربیتوریک اسید T5500 2-Thiobarbituric acid

کد کالا: T5500

website

≥98%

T5500

CAS number: 504-17-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۴متیلامین فنول سولفات ۱۰۷۲۹۹ ۴-(Methylamino)phenol sulfate

کد کالا: 107299

website Photo-Rex®

107299

CAS number: 55-55

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد Sigma-Aldrich

۲٫۲٫۲تری کلرواتانول ۸۰۸۶۱۰ ۲٫۲٫۲-Trichloroethanol

کد کالا: 808610

website

for synthesis

808610

CAS number: 115-20-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

فنیل متان سولفونیل فلوراید Phenylmethanesulfonyl fluoride 78830

کد کالا: 78830

website

≥99.0% (T)

78830

CAS number: 329-98-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

بنزالدهید ۸۰۱۷۵۶ Benzaldehyde

کد کالا: 801756

website

for synthesis

801756

CAS number: 100-52-7

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱نفتیل استیک اسید N0640 1-Naphthaleneacetic acid

کد کالا: N0640

website

suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline

N0640

CAS number: 86-87-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

گلیسین زیگماآلدریچ Glycine 50046

کد کالا: 50046

website

BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (NT)

50046

CAS number: 56-40-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

کلروبنزن Chlorobenzene 801791

کد کالا: 801791

website

 for synthesis

801791

CAS number: 108-90-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۲بیس هیدروکسی متیل پروپیونیک اسید propionic acid 814996

کد کالا: 814996

website

for synthesis

814996

CAS number: 4767-03-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

منگنز (IV) اکساید Manganese(IV) oxide 805958

کد کالا: 805958

website

for synthesis

805958

CAS number: 1313-13-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۱وینیل ۲پیرولیدون ۸۰۸۵۱۸ ۱-Vinyl-2-pyrrolidone

کد کالا: 808518

website

for synthesis

808518

CAS number: 88-12-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۲ فلورو آنیلین ۲-Fluoroaniline F3401

کد کالا: F3401

website

lyophilized powder

F3401

نگهداری در دمای منفی 20 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich