نمایش دادن همه 10 نتیجه

استاندارد تیمول Thymol PHR1134

کد کالا: PHR1134

website

Pharmaceutical Secondary Standard;

Certified Reference Material

PHR1134

CAS number: 89-83-8

نگهداری در دمای 2-8 درجه سانتی گراد

Supelco

هگزاکلروبنزن ۴۵۵۲۲ Hexachlorobenzene

کد کالا: 45522

website

PESTANAL®, analytical standard

45522

CAS number: 118-74-1

نگهداری در دمای اتاق

Supelco

تری هگزی فنیدیل هیدروکلراید Trihexyphenidyl Hydrochloride PHR3255

کد کالا: PHR3255

website

pharmaceutical secondary standard, certified reference material

PHR3255

CAS number: 52-49-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سیکلوبنزاپرین هیدروکلراید Cyclobenzaprine Hydrochloride PHR2797

کد کالا: PHR2797

website

certified reference material, pharmaceutical secondary standard

PHR2797

CAS number: 6202-23-9

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سالینومایسین مونوسدیم سلت Salinomycin monosodium salt 46729

کد کالا: 46729

website

46728

VETRANAL®, analytical standard

CAS number: 55721-31-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Supelco

اتیلن اکساید Ethylene oxide solution CRM48891

کد کالا: CRM48891

website

TraceCERT®

CRM48891

نگهداری در دمای2 الی 8 درجه سانتی گراد

Supelco