در حال نمایش 13 نتیجه

تیترازول استاندارد کلسیم ۱۰۹۹۴۳ Calcium standard

کد کالا: 109943

website

1000 mg Ca, (CaCl₂ in 6.5% HCl) Titrisol®

109943

density: 1.07 g/cm3 (20 °C)

نگهداری در دمای 15+ الی 25+ درجه سانتی گراد

Supelco

تیترازول کلر استاندارد ۱۰۹۸۷۱ Chloride standard Titrisol

کد کالا: 109871

website

Chloride standard, 1000 mg Cl¯ (HCl in H₂O) Titrisol®

109871

CAS number: 7647-01-0

نگهداری در دمای 15+ الی 25+ درجه سانتی گراد

Supelco

ان متیل ان تری متیل سیلیل هپتا فلورو بوتیرامید ۶۹۴۸۴ N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide

کد کالا: 69484

website

for GC derivatization, LiChropur, ≥90% (GC)

69484

CAS number: 53296-64-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

هگزاکلروبنزن ۴۵۵۲۲ Hexachlorobenzene

کد کالا: 45522

website

PESTANAL®, analytical standard

45522

CAS number: 118-74-1

نگهداری در دمای اتاق

Supelco

تری هگزی فنیدیل هیدروکلراید Trihexyphenidyl Hydrochloride PHR3255

کد کالا: PHR3255

website

pharmaceutical secondary standard, certified reference material

PHR3255

CAS number: 52-49-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سیکلوبنزاپرین هیدروکلراید Cyclobenzaprine Hydrochloride PHR2797

کد کالا: PHR2797

website

certified reference material, pharmaceutical secondary standard

PHR2797

CAS number: 6202-23-9

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

سالینومایسین مونوسدیم سلت Salinomycin monosodium salt 46729

کد کالا: 46729

website

46728

VETRANAL®, analytical standard

CAS number: 55721-31-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Supelco

اتیلن اکساید Ethylene oxide solution CRM48891

کد کالا: CRM48891

website

TraceCERT®

CRM48891

نگهداری در دمای2 الی 8 درجه سانتی گراد

Supelco