رفرنس استاندارد ترانگزامیک اسید Tranexamic acid CRS T1810000

کد کالا: T1810000

website

European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard

T1810000

CAS number: 1197-18-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

EDQM/EP

استاندارد سیتارابین Cytarabine C3350000

کد کالا: C3350000

website

European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard

C3350000

CAS number: 147-94-4

نگهداری در دمای 2-8 درجه سانتی گراد

EP

رفرنس استاندارد سولیفناسین Solifenacin Y0001743

کد کالا: Y0001743

website

European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard

Y0001743

CAS number: 242478-38-2

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

EP

استاندارد اتوپوساید Etoposide E2600000

کد کالا: E2600000

website

(EP) Reference Standard

E2600000

CAS number: 33419-42-0

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

EP

آگنوس کاستوس Agnus castus fruit dry extract Y0001724

کد کالا: Y0001724

website

(EP) Reference Standard

Y0001724

CAS number: 479-91-4

نگهداری در دمای 20- درجه سانتی گراد

EP

وربی نالین EP Verbenalin Y0000661

کد کالا: Y0000661

website

European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard

Y0000661

CAS number: 548-37-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Ep