رفرنس استاندارد دومپریدون مالئات Domperidone maleate Reference Standard BP669

کد کالا: BP669

website

British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard

BP669

CAS Number: 83898-65-1

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

استاندارد ترانکزامیک اسید Tranexamic acid impurity standard BP734

کد کالا: BP734

website

British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard

BP734

CAS number: 1197-18-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

BP