در حال نمایش 3 نتیجه

تیترازول برومید برومات ۱۰۹۹۰۵ Bromide bromate solution

کد کالا: 109905

website

for 1000 ml, c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol

109905

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

تیترازول استاندارد کلسیم ۱۰۹۹۴۳ Calcium standard

کد کالا: 109943

website

1000 mg Ca, (CaCl₂ in 6.5% HCl) Titrisol®

109943

density: 1.07 g/cm3 (20 °C)

نگهداری در دمای 15+ الی 25+ درجه سانتی گراد

Supelco

تیترازول کلر استاندارد ۱۰۹۸۷۱ Chloride standard Titrisol

کد کالا: 109871

website

Chloride standard, 1000 mg Cl¯ (HCl in H₂O) Titrisol®

109871

CAS number: 7647-01-0

نگهداری در دمای 15+ الی 25+ درجه سانتی گراد

Supelco