در حال نمایش یک نتیجه

مارکر وزن مولکولی سانتا کروز Cruz Marker™ MW Tag-Alexa Fluor® ۷۹۰ sc-516731

کد کالا: sc-516731

website

The Cruz Marker™ Molecular Weight Standards ladder consists of six bands which appear on the final Western blot image: 132 kDa, 90 kDa, 55 kDa, 43 kDa, 34 kDa, 23 kDa

 sc-516731

نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد

Santa Cruz