در حال نمایش یک نتیجه

آلفا گلوکوزیداز از ساکارومایسس سرویزیه α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae G5003

کد کالا: G5003

website

Type I, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein

.(using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate)

G5003

CAS number: 9001-42-7

نگهداری در دمای کمتر از 20- درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich